Hội đồng nhân dân thị trấn
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 543 lượt xem

Hội đồng nhân dân thị trấn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đỗ Tuấn Vinh

Chủ tịch

0985830417

2.

Nguyễn Phương Thanh

Phó chủ tịch

0966921282